Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite – waaronder begrepen de homepage en onderliggende pagina’s – de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, niet meer juist of onvolledig is. Ook kunnen de internetsite en de server(s) die de internetsite toegankelijk maken virussen en – andere – schadeveroorzakende programmatuur bevatten.

BESLAGEN TEN IJS (Jelmer Wolleswinkel research & analyse) is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie in deze internetsite. Evenmin is BESLAGEN TEN IJS aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur ten behoeve van de internetsite, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de internetsite.

Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere internetsites links gelegd naar deze internetsite. BESLAGEN TEN IJS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door BESLAGEN TEN IJS.

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij BESLAGEN TEN IJS dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van BESLAGEN TEN IJS is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of informatie geheel of ten dele over te nemen.

BESLAGEN TEN IJS heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen.

© 2018 Jelmer Wolleswinkel research & analyse

Contact
Anfieldroad 25
1098 VZ Amsterdam
020 - 693 7175
06 – 517 90 315
info@beslagentenijs.nl
www.beslagentenijs.nl